Σάββατο, 1 Αυγούστου 2020

ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ!


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Η θά­λασ­σα λένε
μπο­ρεί και τα ξε­πλέ­νει όλα:
Τον εγω­ι­σμό, τους φό­βους, τη μο­να­ξιά σου.
Εκεί­νο όμως το αλάτι της
είναι που σε κάνει να πονάς
για μα­κρι­νές πα­ρου­σί­ες
και τους έρω­τες
που έμει­ναν μόνο ως πο­τά­μια

*********
Ξέ­ρεις τι είναι να ξυ­πνάς
και η λέξη «σ’ αγαπώ»
να μπαί­νει από όλα
τα πα­ρά­θυ­ρα
μαζί με τον θα­λασ­σι­νό αέρα;

Και αν φο­βά­σαι
για το «σύ­ντο­μον» των αι­σθη­μά­των
σκέ­ψου μια ζωή χωρίς αυτά!
 Αλέ­κος Χα­τζη­κώ­στας
Δη­μο­σιο­γρά­φος και εκ­δό­της της εφη­με­ρί­δας «Η Άλλη Άποψη της Ημα­θί­ας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δη­μο­σιευ­τεί σε εφη­με­ρί­δες, πε­ριο­δι­κά και site εδώ και δε­κα­ε­τί­ες, ενώ έχει συμ­με­τά­σχει με ει­ση­γή­σεις σε μια σειρά ιστο­ρι­κά συ­νέ­δρια και ημε­ρί­δες. Έχει εκ­δώ­σει 9 βι­βλία και συμ­με­τέ­χει σε συλ­λο­γι­κούς τό­μους.

Πηγή: https://atexnos.gr/